Bra att veta
 

   
 

Reviderat augusti 2014

Huvudvattenkranar
Information om vattenavstängning

Samfällighetens administration

Genom ditt fastighetsköp har du blivit medlem i Samfällighetsföreningen Spexaren. Alla fastighetsägare i Kvarteret Spexaren är medlemmar i föreningen som bildades 1977 och som omfattar 182 medlems-fastigheter.

En samfällighetsförenings verksamhet regleras genom en särskild lag. En sådan förening får inte syssla med andra frågor än dem den bildats för att sköta. Vår förenings uppgift omfattar

·         verksamhetsförvaltning av grönområden, lekplatser, parkeringsplatser och dylikt i området

·         ansvar för Kvartersgården och garagebyggnaderna

·         förvaltning av de ledningar och rör (t ex för avlopp och dagvatten) som samfälligheten äger.

Stadgar, styrelse och årsmöte

Föreningens löpande verksamhet regleras av en föreningsstadga. Styrelsen ska bestå av 3-5 ordinarie ledamöter och 
3 suppleanter. Normalt sammanträder styrelsen en gång i månaden med ett uppehåll under sommaren.

En aktuell förteckning över den nuvarande styrelsens medlemmar finns uppsatt på anslagstavlan vid Kvartersgården samt på samfällighetens hemsida. Inom styrelsen utser man kontaktpersoner för olika ansvarsområden. Listan över kontaktpersoner finns också på samma ställen.

Den ordinarie föreningsstämman, årsmötet, hålls i april månad. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till föreningen före 1 mars. För att få rösta vid årsmötet måste de fastighetsägare som har delad lagfart ha fullmakt från den eller de delägare som inte är närvarande. Fastighetsägare, som inte kan delta på årsmötet, kan lämna fullmakt till någon granne. Kompletta fullmaktsregler och fullmakt distribueras med kallelsen till årsmötet som delas ut senast två veckor innan mötet.

Protokoll från styrelsemöten och föreningsstämma läggs sedan ut på hemsidan.

Månadsavgift

Medlemmar i samfällighetsföreningen betalar en avgift till föreningen i förskott varje månad. Inbetalningslappar för månadsavgifter delas ut för fyra månader i taget. Man kan även få inbetalningslapp på sin mail. Avgiften är 1000 kr per månad (augusti 2014) och går bland annat till föreningens:

·         kostnader för förvaltning av t ex skötsel av områden och gator, snöröjning

·         avgifter för kabel-tv, containertömning och vattenförbrukning

·         underhåll av Kvartersgård, garage och lekplatser

·         belysning vid garage och på området i övrigt.

Fastighetsförsäljning

Om du ska flytta från området ska du meddela ägarbytet till styrelsen genom att fylla i blanketten för ägarbyte (se bilaga) och lämna den i Kvartersgårdens brevlåda. Styrelsen ombesörjer att inbetalningskort för månadsavgifterna adresseras till nya ägaren. Redan utdelade inbetalningskort överlämnas av säljaren till köparen, som betalar avgifterna. Det gör inget att namnet på säljaren finns angivet på blanketten, eftersom fastighetsnumret används för registrering av avgifterna.

Ombyggnation

Om du ska bygga om din fastighet på ett sätt som påverkar föreningens gemensamma ledningsnät, är du skyldig att kontakta styrelsen i förväg för godkännande (se även avsnitt om Stopp i avlopp). Är du osäker på om ledningsnätet påverkas ber vi dig att kontakta styrelsen.

Vatten och Avlopp

Vattentaxa

En del av månadsavgiften till samfälligheten täcker fastighetsägarnas vattenförbrukning. En reglering av vattenavgiften görs en gång per år. Har du under året förbrukat mer vatten än vad du betalt in via månadsavgiften får du en räkning på detta. Har du förbrukat mindre får du pengar tillbaka.

En vattenavläsningslapp delas ut till fastighetsägarna under december. Samtidigt distribueras regler för återbetalning och fyllnadsdebitering. Uppgifter om vattenförbrukning anges på vattenavläsningslappen som ska vara inlämnad senast den 10 januari.

Avräkning delas ut under första halvan av februari tillsammans med inbetalningskort för månadsavgifterna. I första hand regleras vattenavgiften genom avdrag eller tillägg på månadsavgifterna för mars och april. Överskjutande belopp som överstiger två månadsavgifter betalas ut under mars månad.

Om en fastighet byter ägare får den gamla och den nya ägaren själva reglera vem som ska betala vad av vattenavgiften för det aktuella året. Samfälligheten debiterar fastighetsägaren den preliminära avgiften. Reglering av vattenkostnaden gentemot samfälligheten på våren sker till den då aktuelle ägaren.  

Vattenmätaren tillhör samfälligheten, men kranarna tillhör fastigheten. Kontakta styrelsen om vattenmätaren behöver bytas (upptäcks oftast genom att avläsningen visar orimlig förbrukning).

Fjärrvärme

Samfällighetsföreningen har inget med leverans av fjärrvärme att göra. Kraftringen äger och hanterar fjärrvärmeledningar och utrustning som finns i Kvartersgården. Varje husägare ansvarar för fjärrvärmeutrustning som finns inne i husen och har ett individuellt avtal med Kraftringen.

Värmeväxlarskåp

I varje fastighet finns ett värmeväxlarskåp som innehåller den utrustning som reglerar och mäter din energiförbrukning samt vattenmätaren. I hus utan källare finns skåpet på markplanet i tvättrummet och i hus med källare finns det i tvättrummet i källarplanet. Det mesta som finns i skåpet tillhör fastigheten.

Värmesystem

I fastigheter som har det ursprungliga värmesystemet bibehållet, regleras värmen i huset med hjälp av en yttre och en inre temperaturgivare i kombination med en elektroniskt styrd shuntventil. Värmesystemet kan regleras med hjälp av två potentiometrar i den svarta lådan till shuntventilen:

 * Den vänstra potentiometern reglerar lutningen på kurvan, dvs. hur snabbt shuntventilen ska reagera på en förändring av utetemperaturen.

 * Den högra potentiometern parallellförskjuter den nämnda kurvan

         + Plus innebär en högre temperatur i huset

         - Minus innebär en lägre temperatur i huset.

Värmeförbrukningen bestäms med hjälp av två temperaturgivare (en på inkommande och en på utgående värmeledning), en flödesmätare och ett integreringsverk. Värmesystemet ska i första hand regleras via shuntventilen. Termostaterna på radiatorerna ska endast finjustera temperaturen.

Eftersom reglersystemet i första hand bygger på den yttre temperaturgivaren kan huset kännas kallt vid blåst. Det beror på att den yttre temperaturen inte "läser av" vindens kylverkan. För att kompensera detta kan en parallellförskjutning av kurvan behövas. Vidare instruktioner finns på samfällighetens hemsida.

I fastigheter där ändringar gjorts i värmesystemet hänvisas till egna beskrivningar av värmesystemet.

Huvudkranar samt varmvattenberedaren

Huvudkranar finns i ditt hus för värme och kallt färskvatten. I hus med källare finns de normalt i ett av källarrummen i form av stora vred på de väggfasta rören. I övriga hus finns de i tvättrummet.

Avstängning av vattnet inom området - Information till de boende
Vid planerade arbeten kontakta styrelsen senast en vecka innan och uppge datum/tid och längd för avbrottet/ditt namn/adress/telefonnummer om direktkontakt skulle behövas, så informerar styrelsen fastighetsägarna per mail. De som inte har mail (ca 20) måste meddelas med lapp i brevlådan med motsvarande information; styrelsen är i mån av tid behjälplig med distributionen.

Vid akuta åtgärder måste du själv omgående informera samtliga fastighetsägare med lapp i brevlådan. Lappen skall innehålla samma uppgifter som ovan, dvs datum/tid och längd för avbrottet/ditt namn/adress/telefonnummer om direktkontakt skulle behövas.

Ansvaret för informationen ligger på den enskilda boende som skall få arbetet utfört.

I många fastigheter finns ännu de värme- och vattensystem som installerades när fastigheterna byggdes. Dessa system börjar bli gamla och flera fastigheter har drabbats av läckage (orsakat av korrosion i varmvattenbehållare). Det kan därför vara dags att fundera på att byta ut gamla vattenberedare alternativt byta till komplett fjärrvärmemodul (värme och varmvatten).

Föreningen kan tyvärr inte erbjuda någon gemensam upphandling av nya varmvattensberedare/fjärrvärmemoduler, eftersom det vid tidigare försök har visat sig att vi bara erbjöds en obetydlig mängdrabatt. I september 2004 låg kostnaderna för byte av fjärrvärmeutrustning på cirka 27500 kr.

Hur man undviker frostskador i vattenledningarna

I samband med ordentliga köldknäppar kan vattenledningarna under hus med krypgrund frysa igen, med följd att fastighetsägare kan bli utan vatten. Genom att lägga på en taknockspanna över ventilationshålet vid svår kyla kan detta undvikas. Att tina upp ledningarna kan vara en kostsam affär för föreningen och dessutom ta tid.

Det är också viktigt att pannorna tas bort när kylan inte är lika hård. Yttre ventilationsöppningar ska inte täckas över med tegelstenar. Om man gör det, bildas fukt i krypgrunden. Detta kan snabbt leda till mögeltillväxt.

I en del hus finns en yttre vattenkran. Den som har en yttre vattenkran måste tänka på att stänga av ledningen från huskroppen till kranen. I många hus - de med krypgrund - finns denna avstängningsanordning under diskbänken i köket. I dessa hus går ledningen till den yttre kranen i grunden, och där är det inte alltid frostfritt. Om det står vatten i ledningarna kan detta frysa. Vid väderomslag tinar propparna och man kan få vattenläckage i krypgrunden.

Stopp i avloppet

Föreningens ledningsnät lades i slutet på 1970-talet. Delar av ledningsnätet förvaltas av styrelsen, delar av det förvaltas av den enskilde fastighetsägaren.

Stopp i avloppet kan bero på blockering inne i den enskilda fastigheten eller i huvudledningen utanför din fastighet. Om det blir stopp i avloppet måste man klarlägga om det är stopp i den enskilde fastighetsägarens rör eller i föreningens gemensamma rör. Kontrollera själv först om stoppet är i din egen ledning. Om stoppet verkar ligga utanför din fastighet, så ska du kontakta styrelsen snarast.

Vänta inte för länge att undersöka saken om vatten rinner ut långsamt eller om nivån i toaletten sjunker sakta.

OBS! Som fastighetsägare är du skyldig att kontakta styrelsen omgående om man i samband med stopp måste göra några ingrepp i de gemensamma ledningarna som löper utanför din fastighet.

Dagvattenbrunnar

Styrelsen ansvarar för rensning av dagvattenbrunnar.

OBS! Det är absolut förbjudet att hälla ut t.ex. flytgips, målarfärg, cement och dylikt i dagvattenbrunnarna. Det är inte heller tillåtet att tvätta bilar inom föreningens område om kemiska preparat som t.ex. avfettningsmedel eller schampo, används.

Föreningen har haft stora omkostnader för rensning efter utsläpp av otillåtna produkter. Om du anlitar någon entreprenör i samband med t ex en ombyggnad, ber vi dig att göra denne uppmärksam på att dagvattenbrunnar inte får användas för att göra sig av med restprodukter.

Yttre fastighetsmiljö

Gemensam utrustning

Samfällighetens medlemmar har tillgång till en del gemensam utrustning för trädgårdsarbete, bland annat en elektrisk häcksax, en flismaskin och en högtryckstvätt. Dessutom finns det stegar, skottkärror, lastkärra, trädgårdsredskap etc.

Utrustningen finns i tre gemensamma förråd i våra garagelängor, ett vid varje parkeringsplats. Vill du låna nycklar till förråden kan du kontakta styrelsemedlemmarna.

Häcksaxen och högtryckstvätten finns för utlåning genom kontakt med någon styrelsemedlem.  

OBS! Lånar du utrustning ska den lämnas tillbaka samma dag och i samma skick som du fick den.

Hängrännor

Hängrännor och stuprör är samfälld egendom. Alla vattenavledande hängrännor runt taket behöver rensas då och då eftersom de snabbt fylls med smuts och stoft från takpannorna. Om det uppstår stopp i dagvattenledningarna nedanför stuprören är det föreningen som utför nödvändiga reparationer, dock har inte föreningen möjlighet att rengöra rännorna.

Krypgrund

De som äger en gavelfastighet i en länga med krypgrund har en nedstigningslucka till krypgrunden i den nedre klädkammaren. Föreningen har servitut på tillträde till krypgrunden om så erfordras.

Målade ytor

Fönster, plank, förråd med mera inom området är från början målade i några bestämda färgnyanser. De lasyrfärger som använts kan man köpa hos Bengtssons Färgtema på Bondevägen. Om du talar om att du bor på Spexaren plockar de fram recepten på "våra" färger och blandar till rätt nyans. Styrelsen vill också rekommendera medlemmarna att inte avvika från de färger som ursprungligen använts på området då vårt område annars riskerar att bli väldigt rörigt.

Tomtgränser

Det är ibland oklart var tomtgränserna går och det kan vara svårt att hitta de nedgrävda markörerna. Styrelsen har giltiga tomtgränskartor.

Klotter/skadegörelse

Området har i perioder varit utsatt för klotterangrepp, men en snabb sanering motverkar uppkomsten av klotter. Kontakta styrelsen, som ansvarar för klottersanering, om du upptäcker klotter eller annan skadegörelse.

Gemensamma anläggningar

Garagebyggnader

Garagebyggnaderna, förutom låset, ingår i samfälligheten. Låset, och eventuell dörröppnare med fjärrkontroll, är respektive husägares egendom. Detta medför att föreningen inte har tillträde till garagen.

Styrelsen ansvarar för yttre skötsel och underhåll. Husägaren ansvarar för inre skötsel och underhåll samt smörjning av garageportar i enlighet med föreskrifter som tillverkaren lämnat. Smörj också låset regelbundet och kontrollera att alla bultar är åtdragna. Kontakta styrelsen om du får problem med garaget.

Ändringar i elledningar i garagen får göras endast efter godkännande av styrelsen. Ändringarna ska genomföras av fackman.

OBS! Området drabbas regelbundet av inbrott i garagen. Tänk på att alltid låsa garageporten!

Elektrisk utrustning i garage

Elsystemet som finns i garagen är inte dimensionerat för mer än belysning, portöppnare och tillfällig användning av verktyg. Det kan inte användas för motorvärmare och kupévärmare.

Det har hänt att garageportsöppnare slutat fungera. Som första felsökning rekommenderas att dra ut elsladden i cirka en timme. Detta gör att enheten startar på nytt och förhoppningsvis åter börjar fungera.

Brandsäkerhet för garage

Enligt brandförsvaret skall man i garaget bara förvara det som det är till för, nämligen bil eller motorcykel. Vad man också kan tänka sig är att man förvarar sådant som tillhör bilen, exempelvis vinterdäck på fälg (inte en massa lösa däck), en liten reservdunk bensin (5 liter), takbox eller dyl. Det man absolut inte skall förvara är gasbehållare, annat brännbart material eller använda garaget till förvaringslokal för möbler, brädor mm.

Det är utifrån brandsäkerhetssyn ok att bygga väggar av reglar och gipsskivor. Dock inte av masonit, spånskivor eller trä.

Försäkringsbolaget (Länsförsäkringar) har inga egna krav vad det gäller brandsäkerhet och vad man förvarar i sina garage. Däremot rekommenderar man vad brandmyndigheterna säger. Det enda som kan påverka försäkringen är det aktsamhetskrav som finns. Man får alltså inte bete sig slarvigt och t ex låta porten vara öppen eller olåst.

Parkeringsplatser och områdesvägar

Föreningen förfogar över parkeringsplatserna i anslutning till garagen. Platserna kan fritt användas av föreningens medlemmar och gäster. Tänk på att parkera inom markerade rutor och på sådant sätt att utryckningsfordon och Renhållningsverkets fordon har fri passage. All annan parkering inom området än den på parkeringsplatserna är förbjuden.

Bilkörning inom området är endast i undantagsfall tillåten, t.ex. för transport av skrymmande eller tung last. Tänk på att hålla en mycket låg hastighet om du måste köra inom området.

De skyltar som sitter vid infarterna från parkeringarna kallas ”Gårdsgata” och innebär att gående och cyklister alltid har företräde samt att man ska köra i gångfart, dvs högst 7 km/h.

Fastighetsägare som vill sätta upp farthinder inom området kan kontakta styrelsen, som tillhandahåller vägbulor. Farthinder måste avlägsnas inför vintern för att inte hindra snöröjning. Den som sätter upp farthinder/bulor ansvarar för att de tas bort på hösten.

Föreningen ansvarar för snöröjningen av områdets gemensamma gator. Efter vintern sopas samtliga gator en gång med hjälp av sopmaskin. Vid behov kan ytterligare sopning behöva göras för hand av fastighetsägarna.

Sophanteringen på området 

Sedan februari 2013 finns det gemensamma sopstationer på de tre parkeringsplatserna. Här kan man slänga matavfall och restavfall (det som blir över när man sopsorterat). Man kan även välja att ha en egen tunna med fack för matavfall och restavfall. Då måste man rulla ut den till en av parkeringsplatserna var 14:e dag för tömning (torsdagsmorgon, jämn vecka). Tunnorna ska inte ställas utanför garagen så de hindrar någon från att komma in och ut ur sitt garage utan ska ställas mellan garagen dock inte så att de hindrar utryckningsfordon från att komma in på området. Man kan när man vill  ändra sig från det ena systemet till det andra, det är bara att kontakta Lunds Renhållningsverk. 

Papperspåsar till matavfall finns att hämta i skåpet på Kvartersgårdens västra sida.

På parkeringsplatsen vid Uardavägen finns två containrar för återvinning av glas, plast, papper, kartong, metall och batterier som föreningens medlemmar kan använda. Föreningen får viss inkomst från returpapper så därför tänk på att inte blanda i de olika facken. Det finns även återvinningscontainrar vid 4H-gården i korsningen Sångarevägen/Spelmansvägen. Källsortering får inte ske på intilliggande områden. Spisar, kylskåp, frysboxar etc. hämtas mot en avgift på 225 kr (maj 2014) av Lunds Renhållningsverk om man ringer till dem.

På parkeringsplatsen vid Sångarevägen finns under våren, sommaren och hösten en container för trädgårdsavfall ca var 3:e vecka. Efter jul finns även en trädgårdscontainer för kasserade julgranar.

OBS! Om containern är full kontakta den ansvarige inom styrelsen och inte Renhållningsverket. Om containern är full lämna då inte avfallet/returpappret utanför containern utan återkom när den är tömd. Tänk på att det är vi själva som ansvarar för hur det ser ut i området kring containrarna och betalar för mängden skräp vi slänger både med avseende på volym och vikt.

Kvartersgården

Styrelsen ansvarar för Kvartersgården. Föreningens brevlåda finns vid Kvartersgården. Meddelanden till föreningen eller styrelsen, uppgifter om vattenförbrukning samt motioner till årsmötet lämnas i brevlådan eller mailas.

Kvartersgården upplåts kostnadsfritt för olika aktiviteter till vilka alla samfällighetens medlemmar är välkomna (öppen barnverksamhet, loppis, områdesfest etc.)

Föreningens medlemmar, liksom personer som innehar hyreskontrakt till en fastighet i kvarteret Spexaren, kan hyra Kvartersgården. Lokalen är utrustad med bord, stolar, porslin, bestick, glas och kaffekoppar för ca 60 personer. Köket är utrustat med spis, kyl, diskmaskin, kaffebryggare och termosar.

I Kvartersgården kan man spela bordtennis när ingen annan aktivitet pågår.

För information om bokningsansvarig, regler och utlåning av nyckel till Kvartersgården hänvisas till hemsidan.

Grönområden och lekplatser

Inom området finns stora gemensamma grönytor. Styrelsen ansvarar för att förvalta och förnya de värden som finns i dessa grönytor:

·         förskönande funktion, estetiska värden

·         område för lek och utevistelse

·         avskärmande och ljuddämpande funktion.

Styrelsen verkar för detta genom att inventera den befintliga vegetationen, upprätta förslag till ersättningsvegetation och upprätta en skötselplan för området. Styrelsen utser en entreprenör för skötsel av grönområdena; för närvarande är Farmartjänst anlitad som entreprenör. Komplettering med ny eller ersättning av gammal vegetation görs i enlighet med skötselplanen.

Boende inom området får inte beskära, plantera eller göra ingrepp på samfälld mark utan styrelsens godkännande. Önskemål om beskärning eller utformning av samfällighetens grönytor lämnas till styrelsen, som utvärderar om de är i linje med de riktlinjer som finns för området, och ombesörjer eventuella åtgärder.

Styrelsen ansvarar också för skötsel och underhåll av lekplatserna. Kontakta styrelsen om något behöver åtgärdas.  

Kabel-TV och bredband

Från och med 1 oktober 2012 levererar Sydantenn vårt tv-nät. I avtalet ingår ett basutbud. Kostnaden för kabel-tv tas ut via månadsavgiften. Eventuella extrakanaler levereras endast till enskilda hushåll. Serviceavtalet omfattar bland annat fel som beror på defekter i samfällighetens ledningsnät. Avtalet gäller även för flyttning av antennuttag eller inkoppling av nya antennuttag. Serviceavtalet gäller inte fel som uppstår i tv-apparaten. Om man vill beställa digital-tv kan man kontakta Sydantenns 
Kundtjänst 040-601 22 22.

Bredbandet levereras sedan december 2016 av Ownit. Anslutningen i båda riktningar är upp till 1000 Mbit/s (OBS många hemmaroutrar klarar enbart av upp till 100 Mbit/s). Avgiften för bredband är inkluderad i månadsavgiften till samfälligheten. Aktivering av bredband sker genom att registrera sig när man kopplar in routern första gången.

 

Stadgar för samfälligheten

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annan framgår av dessa stadgar.

§1 FIRMA

Föreningens firma är: Samfällighetsföreningen Spexaren.

§2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1977-10-27 (dnr Mk 3 44/77).

§3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål.

§4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under $2.

§5 STYRELSE säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lund.

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter och 3 suppleanter.

§6 STYRELSE val

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmer. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

§7 STYRELSE kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8 STYRELSE beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörande av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 STYRELSE förvaltning

Styrelsen skall

  1. förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar
  2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
  3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
  4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
  5. om förvaltningen omfattar flera samfälligeter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavanden av föreningens angelägenheter.

§10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod är 1 januari – 31 december.

§12 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom Förvaltningsberättelse och Revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§13 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig underrättelse.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 2 veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i $12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftlig underrättelse.

§14 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

§15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1.        val av ordförande för stämman

2.        val av två justeringsmän

3.        styrelsens och revisorernas berättelser

4.        ansvarsfrihet för styrelsen

5.        framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

6.        ersättning till styrelsen och revisorerna

7.        styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

8.        val av styrelse och styrelseordförande

9.        val av revisorer

10.     övriga frågor

11.     meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

§16 DISPOSITION AV AVKASTNING

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§17 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 53 $$ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömande av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§18 FLERA VERKSAMHETSGRENAR

Struket eftersom vår samfällighet inte har flera verksamhetsgrenar.

§19 PROTOKOLLJUSTERING samt TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.


FULLMAKTSREGLER
För att få utöva sin rösträtt vid stämman gäller följande fullmaktsregler:

a) Fullmakt från maka, make, sammanboende eller annan delägare till den egna fastigheten

Av lagen (1904:48) om samäganderätt framgår, att den medlem, som äger sin fastighet tillsammans med sin make, maka, sammanboende eller annan person, kan inte oberoende av övriga delägare utöva sin rösträtt på stämman. Är ägandet av fastigheten uppdelat på två eller flera personer krävs, för att få rösta, att samtliga delägarna är närvarande vid stämman, antingen personligen eller genom fullmakt.
Om du har delad lagfart, måste du alltså ha fullmakt från den eller de delägare, som inte är närvarande på stämman.

b) Fullmakt från ägare till annan fastighet

Enligt gällande regler får du företräda högst en annan fastighet än din egen. Det innebär att du kan få en fullmakt från en av dina grannar, som inte har möjlighet att närvara vid stämman. Ägs grannfastigheten av fler än en person skall samtliga delägare underteckna fullmakten för att den skall vara giltig.
Att du har fullmakt från delägare enligt punkt a) ovan, hindrar inte att du dessutom har en fullmakt från en annan fastighet.

Blanketter
För att underlätta hanteringen och för att vi snabbt skall kunna se att den eller de fullmakter du lämnar är formellt riktiga ber vi dig att använda bifogade fullmaktsblanketter. Vi bifogar två blanketter om det är så att du skall företräda både delägare till din egen fastighet och ägare till annan fastighet.

Legitimation
Eftersom vi tyvärr inte kan känna igen samtliga medlemmar till utseendet i vår stora förening ber vi dig att vara beredd att kunna legitimera dig med fotolegitimation i samband med avprickningen när du kommer.

Har du betalat dina föreningsavgifter?
Lagen om samfällighetsföreningar föreskriver att du måste ha betalat samtliga förfallna avgifter till föreningen för att få rösta. Har du gjort någon inbetalning efter den 31 mars avseende april månad eller tidigare period, måste du kunna styrka detta med kvitto.


Anmälan om ägarbyte

 Lägg i föreningens brevlåda vid Kvartersgården eller skicka med e-post till styrelse@spexaren.info.

  

Ägarbytesanmälan för hus nummer:

 

Gatuadress:

  

Säljare / tidigare ägare:                                                     Ny ägare:

Namn:                                                                                     Namn:

  

Epost:                                                                                     Epost:

 

Ny adress:                                                                             Tillträdesdatum:

 

 

 

 

Insänt datum:

 

 

Namnteckning:                                                                     Namnförtydligande:

 

OBS!

Vem som bör betala vad av vattenavgiften för det aktuella året görs upp mellan den gamla ägaren och den nya ägaren. Samfälligheten debiterar ägaren till fastigheten den preliminära månadsavgiften. Slutlig reglering var vattenkostnaden sker på våren till den då aktuelle ägaren.