Aktuell info
 

Mars 2019 (uppdaterad med vanliga frågor i april 2019)

Parkeringsreglering fr.o.m. 8 april
Under slutet av 2018 blev det en markant ökad belastning på våra parkeringsområden. Styrelsen tror att problemen kommer att öka ytterligare i takt med utbyggnaden av närområdet och att åtgärder därför behövs snarast. Då vi misstänker att flera av de som parkerar på våra parkeringar inte är boende tror vi att vi kan bli av med dessa genom att införa reglerad parkering. I samband med detta införs även reglering av olovlig parkering inne på området, vilket länge har skapat irritation hos många boende och riskerar att hindra utryckningsfordon. Parkeringskontrollen sköts av Q-park.
Varje fastighet får 4 parkeringsdekaler. Dessa kan användas både av de boende och tillfälliga gäster.
Dekalerna delas ut i kvartersgården vid tre tillfällen:

  • Torsdag 21:e mars kl 19-20
  • Söndag 24:e mars kl 13.30-14.30
  • Tisdag 26:e mars kl 18-19
  • Extra Måndag 1 april 17.45 - 18.45
  • Extra Torsdag 4 april från 18.30
Parkeringsdekal ska placeras så att den är väl synlig genom framrutan.

På våra tre parkeringsområden gäller:
Fordon med parkeringsdekal får endast stå på markerad plats.
Fordon utan parkeringsdekal får stå på markerad plats i max 30 min.
Ingen parkering är tillåten utanför markerad plats.

Inne på området gäller:
Fordon med parkeringsdekal får stå max 30 min för i och urlastning.
Tiden kontrolleras av Q-park med ventilkontroll, dvs de noterar däckventilernas position och återkommer sedan efter 30 minuter.

Dessa regler gäller från och med 8:e april, innan dess kommer parkeringsbolaget att markera olovlig parkering med varningslappar.
Vid parkeringsbot finns instruktioner skrivet på boten.
OBS: Styrelsen involverar sig inte i hanteringen av böter eller eventuella överklaganden.
Vanliga frågor kring parkeringsregleringen
 
Syfte och varför vi har reglering:
Spexaren har för få p-platser i förhållande till behovet. Alla områden runt omkring oss har reglering, vilket gjort att boende och gäster till andra områden har ställt sig hos oss. I takt med allt fler byggnationer i närområdet så kommer det felaktiga användandet av våra platser att öka. Under hösten 2018 klagade många boende över att de inte hittade lediga platser och även över att parkering sker utanför markerade platser, vilket hindrar andra boende.
 
Hur länge ska vi ha reglering?
Prövoperiod på ett år med möjlighet att avsluta innan. Därefter sker en utvärdering innan beslut tas om fortsatt reglering.
 
När behövs dekal?
Dygnet runt på markerade platser. Behövs ej om parkeringstiden är kortare än 30 minuter. Ej heller om i och urlastning pågår Inne på området får ingen parkering vara längre än 30 minuter. Inne på området har det även tidigare rått parkeringsförbud.

Vad händer om jag slarvar bort en dekal?
Då får ni klara er med de tre dekaler ni har kvar tills giltighetstiden gått ut och ni får nya.
 
Vad ska jag göra om jag behöver flera?
Låna av grannar.
 
Var ska de finnas?
De ska vara väl synliga genom bilens framruta.
 
Varför får jag 4 st?
För att kunna låna ut till gäster som besöker er.
 
Kan jag hyra/köpa fler?
Nej, tyvärr inte eftersom vi behöver begränsa användandet av våra parkeringar.
 
Vem tillhör mina dekaler?
Dekalerna tillhör fastigheten. De ska överlåtas till nästa boende.

Dekaler får ej:
Missbrukas, säljas vidare, hyras ut eller liknande. De får endast användas av boende och boendes besökare.

Övrigt:
Vad kostar en bot?
600 kr
 
Var överklagar man?
Till Q-park enligt instruktioner på boten.
 
Snö på rutan?
Gör inget. P-vakten tar bort snön för att se om dekal finns.
 
Blir det, kan det bli, betalparkering för gäster?
Det finns nu inga planer på detta, men betalparkering finns på Lkf:s område på andra sidan Spexarevägen.
 
Hur ska hantverkare/hemtjänst göra?
De får låna en dekal av den boende, men kan stå utanför fastigheten om i- och urlastning pågår.
 
Om jag har fest, barnkalas eller liknande på Kvartersgården och förväntar mig att många besökare kör bil hit, hur kan jag lösa det?
Du kan hänvisa till kommunens gratisparkering vid Sångarevägen, den s.k. pendlarparkeringen.
 
Om jag har andra frågor än de ovan?
Hör av dig till styrelsen. Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan:

Årsmöte:
Årets årsmöte kommer att äga rum den 24/4.

Februari 2017

Årsmöte:
Årets årsmöte kommer att äga rum den 27/4. Om ni önskar att lämna in motioner ska dessa vara styrelsen tillhanda senast 6/3. Ni kan lämna era motioner antingen i Kvartersgårdens brevlåda eller skickas via e-post till styrelse@spexaren.info.

Container:
Trädgårdscontainern kommer att finnas på Sångarevägens parkering precis som vanligt. Den kommer sista fredagen i varje månad och står över två helger med start den 31/3. Vi vill påminna om att containern endast är avsedd för trädgårdsavfall. Om detta har samlats in i en sopsäck så måste denna tömmas i containern. Sopsäckar och andra påsar får ej slängas i containern.

Hobbyrum:
På initiativ av en boende på området så har förrådet på Spexarevägen byggts om till ett hobbyrum. Tanken är att boende ska kunna boka detta rum för mindre snickeriarbeten. Rummet är snart klart och närmre info kommer att komma ut inom kort.

Skadegörelse:
På förekommen anledning vill vi uppmana alla till att hålla koll på människor i området som verkar göra saker de inte borde. Nyligen fick en boende sina bildäck sönderskurna då han stod parkerad på området. Denna typ av skadegörelse vill vi inte ha på vårt område och vi uppmanar därför alla att hålla öron och ögon öppna och vara uppmärksamma.

El i garage:
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att använda elkontakterna i garagen till kupévärmare, värmefläkt och billaddning. Elsystemet som finns i garagen är inte dimensionerat för mer än belysning, port öppnare och tillfällig användning av verktyg. Det är således inte heller tillåtet att dra elsladdar från garage till bilar parkerade på utomhusparkering då det bryter mot föreskrifter för elsäkerhet.

Avfart:
Planerna för bl.a. en avfart från motorvägen kommer enligt Trafikverket upp till samråd under april. Se länken nedan. Styrelsen följer frågan men alla fastighetsägare inom Spexaren som anser sig berörda bör ju bevaka frågan och gärna framföra egna synpunkter.
http://www.trafikverket.se/e22-ideon 

November 2016

Bredband på Spexaren

Samfällighetens har nu i över 7 år haft avtal med Riksnet för leverans av bredbandstjänster. Avtalet har nu löpt ut. Styrelsen har den senaste tiden tagit in flera offerter och vi har nu tecknat ett nytt avtal med Ownit. För samfällighetens medlemmar innebär det ett antal förbättringar utan att några större förändringar krävs.

                             Hastighet: upp till 1000 Mbit/s (tidigare 100 Mbit/s)
                             Pris: 120:-/månad (faktureras tillsammans med avgiften till samfälligheten)

Hastigheten kommer att bli upp till 1000 Mbit/s. Beroende på avstånd mellan bostad och utrustning på området kan hastigheten bli lägre för vissa. Alla bör dock få mer än 500 Mbit/s. Den router som ni eventuellt använder idag kan även fortsättningsvis användas, men den kan eventuellt göra att lägre hastigheter erhålls. Ny router kan exempelvis beställas genom Ownit eller köpas i affär.

Avgiften för bredband kommer från årsskiftet att kunna sänkas från 150:- till 120:-. Styrelsen har också funderingar på att framöver inkludera bredbandet i månadsavgiften för alla boende. Detta skulle kunna sänka kostnaden ytterligare och också minska administrationen.

Störningar i bredband 30/11

Övergången till Ownit kommer att ske onsdagen den 30/11. Arbeten med att byta ut central utrustning kommer att ske denna dag över hela området och internet kommer inte att fungera som vanligt när detta sker. Till kvällen ska allt dock fungera igen.

Aktivering av bredband via Ownit

När Ownit har fått igång bredbandsuppkopplingen på eftermiddagen den 30/11 så behöver du öppna din webbläsare och öppna någon sida. Du kommer då komma till en sida hos Ownit där du ska ange dina uppgifter för att identifiera dig för den anslutning du använder. Därefter är det bara att surfa som vanligt.

Ownit kommer inom kort att skicka ut ett brev med information om bredband, telefoni och tv till alla boende på området. Alla tjänster som de erbjuder är tillval. Man behöver inte köpa/beställa något om man inte vill.

Värt att notera är att Ownit har ett erbjudande om gratis router om man beställer telefoni.

E-post & hemsidor

De av samfällighetens medlemmar som har epost eller hemsidor genom Riksnet (dvs adress som slutar med spexaren.riksnet.nu, lund.riksnet.se, datapost.se, datorpost.se, gbps.se) kommer att behöva hitta annan adress. Vi kommer att betala till Riksnet så att adresserna finns kvar fram till 30/6-2017. Ni bör därför snart att se er om efter annan adress. Ownit kommer att erbjuda liknande, annars finns gratistjänster såsom Gmail, hotmail, mfl.

Telefoni

Några boende på området har idag IP-telefoni genom Riksnet. Dessa abonnemang kommer även fortsättningsvis att fungera, men det kan vara värt att överväga att byta till Ownit’s telefoni.

TV

Ownit erbjuder tv-tjänster. Dessa är helt fristående från de tv-tjänster som levereras via antennuttaget av Sydantenn.  Tjänsterna via antennuttaget kommer inte att förändras något i samband med bytet av bredbandsleverantör.

Frågor

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen på bredband@spexaren.info

Hälsningar Styrelsen för Samfälligheten Spexaren

 

Mars 2016

INBROTT
Tyvärr har Spexaren åter drabbats av inbrott. Den här gången har inbrotten skett via ovanvåningen. Styrelsen vill därför uppmana fastighetsägarna att undvika ha stegar och dylikt framme som lätt kan användas till att komma upp på våra låga tak och takfönster för en hel länga.

Fastighetsägarna uppmanas också att vara uppmärksamma på folk som inte verkar höra hemma på området. Visa gärna att du "ser" dem.

Enligt iakttagelser tycks även förekomma narkotika och annan langning på området. Även här gäller det att "synas" och i misstänkta fall ringa Polisen.

PARKERING-ENKÄT
Enkäten är avslutad och 124 svar inkom. Sammanfattningen är att majoriteten (69%) ser positivt på en reglering.
Styrelsen ska ta kontakt med Qpark för att se vilka möjligheter som finns för samarbete gällande parkering inne på området samt parkeringsplatserna.

UTEMILJÖ-ENKÄT
Styrelsen har i februari 2016 haft ett särskilt dialogmöte med Farmartjänst kring biologisk mångfald på området, och styrelsen följer dessutom det vardagliga arbetet med skötsel av området genom regelbundna löpande kontakter med FT. Styrelsen har inte egen expertkunskap men bedömer från allmänna utgångspunkter att områdets grönområden sköts på att tillfredsställande sätt, till rimliga kostnader och med goda insikter om hur skötseln bör anpassas till växtvalet. Inför mötet ställde styrelsen frågor om blommande växtlighet finns hela växtsäsongen, om det även finns tidigblommande växter som t ex sälg, om man på mindre ytor kan göra försök med lågintensiv skötsel som gynnar det vilda, och fick frågorna besvarade på ett positivt sätt. 
Samfälligheten och FT har även kvar beskrivningar rörande beskärning mm som tidigare framtagits (finns på hemsidan under aktuell info). Man bör vidare vara observant på att skötseln inte bara kan anpassas efter biologiska kriterier utan också med tanke på insyn, trafiksäkerhet m.m. 
En fråga som kom upp var också om buskraden närmast Kvartersgården kan bytas till någon form av låg mur (beväxt) som kan ge området bakom gården en trivsam prägel. 
Styrelsen välkomnar en fortsatt dialog med såväl FT som med de boende om specifika frågor i Spexarens olika delområden.
http://www.spexaren.info/dokument/Mangfaldsplan2016.pdf

ALLMÄNT
Styrelsen uppmanar alla boende att hålla koll på sina saker. Det ligger trots allt cyklar, bollar etc lite här och var på området. Även kompostlådor, skottkärror och liknande måste hållas inom den egna fastigheten. 
Tömning av enskilda tunnor av LRV: Vid en tömning i februari tog någon boende med sig fel tunna hem. Var därför noga med att märka er tunna för att undvika detta. 
Skadedjur såsom råttor har setts på flera ställen på området. Vänligen kontrollera att era luftningsgaller är hela och hindrar råttor från att passera (det räcker med 2x2 cm hål). Titta också efter hål i marken runt er husgrund. Om ni hittar spår eller hål efter råttor bör ni kontakta ert försäkringsbolag för kontroll/besök av skadedjursbekämpare.

ÅRSMÖTE 2016
Kommer att hållas torsdag den 21 april kl 19:00 i Kvartersgården.
Motioner som har inkommit berör bland annat parkering, soptunnor och skadedjur. Dessa kommer nu beredas enligt sedvanliga rutiner av styrelsen och skickas ut med handlingarna en vecka innan mötet.

TRÄDGÅRDSCONTAINERN
Kommer att finnas på Sångarevägens parkering med start 23 mars till 3 april. 
LRV kommer att lämna container sista torsdagen i varje månad fram till oktober. Den kommer att stå på vårt område i knappt två veckor innan den hämtas för tömning.  Kom ihåg att endast trädgårdsavfall får kastas i denna container! 

23/3-3/4
29/4-9/5
27/5-7/6
23/6-4/7
29/7-8/8
26/8-5/9
23/9-3/10
28/10-7/11

Juli 2015

Trädgårdcontainer kommer att finnas på Sångarevägens parkering över de två helgerna runt varje månadsskifte fram till början av november.

26/6-7/7
24/7-4/8
28/8-8/9
25/9-6/10
29/10-10/11


Om containern inte fylls under de två helgerna kommer den stå kvar över ytterligare en helg.

Det har under våren tyvärr hänt att plastpåsar, sopsäckar och annat material som inte är trädgårdsavfall slängts i containern. När detta sker kostar tömningen ytterligare cirka 2000 kr för samfälligheten.

Trevlig sommar!
önskar
Styrelsen

 

Mars 2015

Byggnationer

Inom området har några boende gjort byggnationer eller markbeläggningar ut över Samfällighetens mark. Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att utbyggnader och egna markbeläggningar hålls inom den egna fastigheten. Styrelsen håller på att utarbeta information samt ser över hur missförhållandena skall korrigeras.

Styrelsen uppmanar därför alla som funderar eller håller på med någon form av förändring i närheten av uppfattad tomtgräns att kontakta styrelsen (har giltiga tomtgränskartor) och Lunds kommun rörande gällande regler.

Aktuella länkar
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/staket-murar-och-plank/
http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Bygga-riva-och-forandra/

Utdrag: Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.

September 2014
Nästa trädgårdscontainer kommer 5-15 september till Sångarevägens parkering.

Maj 2014 - Styrelsens synpunkter på nedanstående, daterade 26 maj

Maj 2014 - Samråd Spårväg

Lunds kommun har just nu "Detaljplan för Spårväg Motorvägen E22-Norr om Solbjersvägen i Lund" tillgänglig för granskning. Samfälligheten Spexaren och enskilda fastigheter inom området är sakägare och kan lämna synpunkter fram till den 28 maj 2014. Mer info finns på http://www.lund.se/planerpagang.

Februari 2014

Årets årsmöte blir den 10 april kl 19 i Kvartersgården. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari.

Valberedningen söker efter medlemmar som är intresserade av att vara med i samfällighetens styrelse. Om du känner intresse för detta så kontakta valberedningen:
Margareta Littorin, Sångarev 22A, tel 211 34 89, 076-831 53 70
Stefan Nilsson, Sångarev 16E, tel 211 85 92, 070-697 69 93  
Savita Mendoza, Sångarevägen 16D, tel 18 41 24, 070-556 68 83

Styrelsen vill än en gång påminna alla fastighetsägare att det är gångfart som gäller när man kör inom området, dvs max 7 km/h. Det är viktigt att informera hantverkare, vänner och bekanta om detta. Inom området gäller även parkeringsförbud. Det är tillåtet att köra in till sitt hus, lasta ur och sen köra tillbaka till parkeringen.

December 2013

Ny detaljplan för Solbjer. Om man vill lämna in åsikter ska dessa vara inne senast den 23/12 2013.

http://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Samhallsplanering-klimat-och-miljo/Planer-pa-gang/Lund/

I Sydsvenskan 4/12 fanns även en artikel om motorvägsavfarten

http://www.sydsvenskan.se/lund/bara-avfart-vasterut-forordas-pa-e-22an/November

November 2013

Efter många år av återhållsam beskärning av träd och buskar på samfälld mark måste vi nu under hösten och vintern göra större beskärningar på en del ställen. Detta innebär att vissa träd och buskar, som blivit alltför yviga och skymmer solen för en del terrasser och uteplatser, nu måste beskäras kraftigt eller tas ner. På detta sätt får vi även ett luftigare och ljusare område.

Några fastighetsägare har under sommaren haft problem med råttor. Styrelsen rekommenderar alla på området att se över sina ventilationshål utanpå husen och sätta nya nät eller liknande om de är sönder.

September 2013

Det har lagts ut nya farthinder. Styrelsen kommer under hösten att utvärdera de nya platserna. Om någon vill flytta på några farthinder kontakta då styrelsen

Efter många år av återhållsam beskärning av träd och buskar på samfälld mark måste vi nu under hösten och vintern göra större beskärningar på en del ställen. Detta innebär att vissa träd och buskar, som blivit alltför yviga och skymmer solen för en del terrasser och uteplatser, nu måste beskäras kraftigt eller tas ner. På detta sätt får vi även ett luftigare och ljusare område.

Juni 2013

Artiklar och skrivelser som rör vårt område:

http://www.sydsvenskan.se/lund/ny-avfart-fran-e22/

 http://www.sydsvenskan.se/lund/ny-trafikplats-ska-losa-propp/

Samrådsunderlag finns på www.trafikverket.se/ideon.

 

Detaljplan för spårväg motorvägen E22 - Norr om Solbjersvägen

Detaljplan för spårvägen Tornavägen -motorvägen E22

Skrivelse Brunnshög

Skrivelse till trafikverket angående trafikplatser